Regulamin

Regulamin zgłaszania propozycji i wyboru propozycji nazwy ronda, mieszczącego się w Izabelinie na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza i Zygmunta Krasińskiego

(dalej: „Regulamin”)

I. Celem głosowania objętego Regulaminem jest wybór propozycji nazwy dla ronda znajdującego się w Izabelinie na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza i Zygmunta Krasińskiego (dalej: „Rondo”).

II. Wybór propozycji nazwy Ronda dokonywany jest spośród propozycji zgłoszonych:

a) pisemnie do Urzędu Gminy Izabelin do dnia 11.09.2020 roku do godz. 16:00 lub 

b) mailowo na adres: [email protected], do dnia 11.09.2020 roku do godz. 23:59 lub

c) za pomocą platformy rondo.izabelin.pl od dnia 01.08.2020 roku do dnia 11.09.2020 roku do godz. 23:59. 

III. Zgłaszane w sposób określony w pkt II. propozycje powinny zawierać krótkie uzasadnienie.

IV. Propozycja nazwy może stanowić imię i nazwisko postaci (osoby), związanej z terenem lub środowiskiem Gminy Izabelin lub nazwę związaną z określeniem przyrodniczym lub geograficznym. 

V. Do głosowania nie zostaną dopuszczone propozycje nazw, które mogą zostać powszechnie uznane za niegodne, niepoważne lub w jakikolwiek sposób nielicujące z powagą nazwy Ronda.

VI. Lista zaakceptowanych, dopuszczonych do głosowania nazw zostanie opublikowana 14.09. 2020 roku na stronie izabelin.konsultacjejst.pl lub rondo.izabelin.pl . Po opublikowaniu listy propozycji nazw, otwarte zostanie głosowanie, według zasad opisanych poniżej.

VII. Zasady głosowania: 

1. każdy mieszkaniec Gminy Izabelin, może wziąć udział w głosowaniu na propozycję nazwy dla Ronda, w sposób ujęty w punkcie 5; 

2. mieszkaniec Gminy Izabelin może oddać głos tylko raz, na jedną wybraną przez siebie nazwę;

3. głos jest nieważny jeżeli głosujący: 

a) wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie - wówczas wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne,

b) nie wybrał w systemie do głosowania lub na karcie do głosowania żadnej nazwy,

c) wybrał w systemie do głosowania lub na karcie więcej niż jedną nazwę, 

d) podał wymagane dane osobowe niezgodne ze stanem faktycznym lub podał dane niepełne,

e) pozostawił kartę do głosowania bez podpisu, w przypadku karty papierowej,

f) oddał głos po upływie terminu głosowania.

 

4. Głosowanie odbywa się w dniach 14.09 – 30.09.2020 roku.

5. Głosowanie odbywa się za pomocą : 

a) systemu komputerowego dostępnego w Internecie na stronie izabelin.konsultacjejst.pl lub rondo.izabelin.pl (do 30.09.2020 r . do godz. 23:59) oraz

b) karty do głosowania, którą można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu, w godzinach urzędowania lub ze strony internetowej izabelin.konsultacjejst.pl lub rondo.izabelin.pl. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy ul. 3-go Maja 42 do 30.09.2020 r. do godz. 16.00.

6. Każdy głosujący może oddać głos wyłącznie jeden raz i tylko jedną wybraną przez siebie metodą opisaną w pkt VII. 5 Regulaminu.

7. Weryfikacja głosujących odbywa się przez podanie przez nich imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Głosujący oświadcza iż podał prawidłowe dane i jest uprawniony do głosowania zgodnie z punktem VII.1 Regulaminu.

VIII. Zwycięża propozycja nazwy, która otrzyma największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów, Urząd Gminy Izabelin przeprowadza losowanie spośród propozycji, które otrzymały równą liczbę głosów.

IX. Wyniki głosowania zostaną opublikowane do dnia 01.10.2020 r. na stronie izabelin.konsultacjejst.pl lub rondo.izabelin.pl

X. Propozycja nazwy Ronda, która zwyciężyła, zostanie przedstawiona do dalszego procedowania, w szczególności – przedstawiona Radzie Gminy Izabelin, celem rozważenia podjęcia uchwały w trybie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Regulamin głosowania (wersja PDF)