Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych – Konsultacje Społeczne Izabelin

Część informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Izabelin, zwana dalej Administratorem. 
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Izabelin za pomocą adresu [email protected] 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Izabelin, tj. rozpatrzenie wniosku złożonego w trybie konsultacji społecznych lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Pani/Pana Dane osobowe są pozyskiwane min. poprzez platformę konsultacji społecznych izabelin.konsultacjejst.pl , lub poprzez wypełnienie wniosku.
 6. Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być:
  • dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, wiek, płeć,
  • status zawodowy,
  • dane adresowe (adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej),
  • dodatkowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
  • dane identyfikacji elektronicznej, np. nr IP komputera
 7. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż do momentu zakończenia konsultacji społecznych lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym, cele badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu

Klauzula informacyjna (PDF)