Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ IZABELIŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2023 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Izabelin, zwana dalej Administratorem. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Izabelin za pomocą adresu [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Izabelin, tj. do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie konsultacji społecznych w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Izabelin określanych jako „Izabeliński Budżet Partycypacyjny na rok 2023”.

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Pani/Pana Dane osobowe są pozyskiwane poprzez platformę konsultacji społecznych izabelin.konsultacjejst.pl

6. Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być:

1) dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, 

2) dane adresowe (adres zamieszkania),

3) dodatkowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

4) dane identyfikacji elektronicznej, np. nr IP komputera

7. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż do momentu zakończenia zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie konsultacji społecznych w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Izabelin określanych jako „Izabeliński Budżet Partycypacyjny na rok 2023”, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym, cele badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;

2) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu