KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE IZABELIN

20 czerwca 2017 r. weszły w życie uchwały regulujące zasady przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w Gminie Izabelin. Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do obu dokumentów.

 1. Uchwała nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin.
  Link do strony BIP Urzędu Gminy Izabelin:
  http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXV.207.17.pdf
  Link do strony Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego:
  http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/5139/  
 2. Uchwała nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  Link do strony BIP Urzędu Gminy Izabelin:
  http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXV.208.17.pdf
  Link do strony Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego:
  http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/5143/