Izabeliński Budżet Partycypacyjny

Załącznik do Zarządzenia 478/2022 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 maja 2022 roku

REGULAMIN IZABELIŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO na rok 2023

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Izabelin określa się jako „Izabeliński Budżet Partycypacyjny na rok 2023”, zwane dalej IBP 2023.

2. Celem utworzenia IBP 2023 jest wzmacnianie postaw obywatelskich mieszkańców poprzez proces konsultacji społecznych ukierunkowanych na włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Gminy.

3. Realizacja projektów w ramach IBP 2023 odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego.

4. Nie wprowadza się dodatkowych, niż kwota środków przeznaczonych na IBP 2023, ograniczeń finansowych dla pojedynczych projektów.

5. Na etapie realizacji Gmina ma prawo do dokonywania zmian w zwycięskim projekcie, nie zmieniając zasadniczo założeń (koncepcji) projektu.

6. W ramach IBP 2023 mogą być proponowane wydatki o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym, mieszczącym się w katalogu zadań gminy, których beneficjentem będą mieszkańcy Gminy.

7. IBP 2023 obejmuje następujące etapy:

1) kampania informacyjno-edukacyjna,

2) zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów,

3) weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów,

4) przesłanie prezentacji projektowych przez ich autorów w formie cyfrowej do promocji przez gminę w gminnych mediach społecznościowych,

5) głosowanie mieszkańców na projekty,

6) ogłoszenie projektów wybranych do realizacji,

7) przekazanie zwycięskich projektów IBP 2023 do projektu budżetu Gminy Izabelin na 2023 r.

8. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Izabelińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023,

2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Izabelin,

3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Izabelin,

4) Mieszkańcu – rozumie się przez to każdą osobę zarejestrowaną w rejestrze mieszkańców gminy Izabelin na pobyt stały,

5) Stronie internetowej IBP 2023 – rozumie się przez to platformę do składania formularzy zgłoszeniowych projektów oraz głosowania na projekty znajdującą się pod adresem https://izabelin.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. 

Rozdział 2

Zgłaszanie propozycji projektów

§ 2

1. Projekty do zrealizowania w ramach IBP 2023 można zgłaszać w terminie od 30 maja do 3 lipca 2022 roku.

2. Projekty do zrealizowania w ramach IBP 2023 może zgłosić każdy mieszkaniec gminy.

3. Mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów.

4. Beneficjentem projektu realizowanego w ramach IBP 2023 nie może być podmiot, który jest finansowany lub współfinansowany z budżetu Gminy w innym trybie.

5. Warunkiem udziału projektu w IBP 2023 jest prawidłowo złożony przez autora projektu kompletnie wypełniony formularz zgłoszenia. 

6. Autor projektu oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do projektu. Autor oświadcza, iż z chwilą złożenia projektu w ramach IBP 2023 przenosi na Gminę autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji.

7. Autor projektu wyraża zgodę na przedstawienie swojego projektu mieszkańcom w formie udostępnienia prezentacji projektowej.

8. Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:

1) dotyczy spraw, które należą do zadań własnych Gminy,

2) jest poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy - w formie listy poparcia,

3) jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego projektu),

4) teren, na którym zlokalizowano projekt, stanowi mienie Gminy, nieobciążone prawami osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego projektu),

5) wydatkowanie środków w ramach projektu będzie dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

6) jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu wartości i danej lokalizacji, a realizacja projektu nie koliduje z przedsięwzięciami planowanymi lub realizowanymi przez gminę lub inne podmioty,

7) mieszkańcy Gminy będą mogli z niego korzystać nieodpłatnie,

8) wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru – w przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców.

9. W ramach IBP mieszkaniec nie może zgłosić projektu, który:

1) zakłada wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),

2) zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych,

3) zawiera treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

§ 3

1. Treść formularza zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust. 5, określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach IBP 2023 jest dostępny na Stronie internetowej IBP 2023 oraz w punktach konsultacyjnych.

3. Urząd udziela wsparcia przy wypełnieniu formularza zgłoszenia projektu w formie indywidualnej konsultacji z pracownikiem Urzędu.

4. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Oryginał listy poparcia autor projektu jest zobowiązany zachować do dnia opublikowania informacji o wyniku oceny, o której mowa w § 4, i okazać w przypadku wezwania.

Rozdział 3

Weryfikacja i wybór projektów

§ 4

1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej przez zespół pracowników Urzędu powołany odrębnym zarządzeniem Wójta. Weryfikacja ta będzie dokonywana sukcesywnie, w miarę napływu projektów.

2. Projekt, który:

1) został złożony przed rozpoczęciem lub po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 Regulaminu,

2) nie jest poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy w formie listy poparcia, o której mowa w § 2 ust. 8 pkt 2, załączonej do formularza zgłoszenia projektu

 - pozostawia się bez rozpoznania.

3. Weryfikacja formalno-prawna projektu polega na sprawdzeniu czy projekt spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 8, a w szczególności na sprawdzeniu:

1) kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszenia projektu,

2) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy związanymi z infrastrukturą,

3) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego projektu),

4) czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie gminy nieobciążone na rzecz osób trzecich,

5) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu.

4. Niespełnienie jednego z kryteriów wymienionych w ust. 2 i 3 skutkować będzie negatywną oceną formalno-prawną projektu.

5. Urząd zastrzega sobie prawo do:

1) korygowania szacowania kosztów realizacji projektu,

2) kontaktu z autorem projektu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu,

3) modyfikacji zgłoszonego projektu z poszanowaniem jego oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym projektodawca zostanie poinformowany,

6. Błędy pisarskie i inne stwierdzone oczywiste omyłki są poprawiane w toku oceny bez wzywania autora projektu do ich poprawienia. W trakcie oceny wykonalności technicznej weryfikowane są podane przez autora projektu szacunkowe koszty realizacji projektu. Jeśli szacowana przez autora projektu wartość projektu będzie zaniżona lub zawyżona (podane ceny towarów lub usług będą odbiegać od cen rynkowych) wartość projektu będzie urealniana, o czym autor projektu będzie informowany w sposób odpowiadający sposobowi zgłoszenia projektu.

Rozdział 4

Ustalenie listy projektów do głosowania

§ 5

Zweryfikowane pozytywnie przez zespół, o którym mowa w § 4 ust. 1, projekty zostaną opublikowane i będą promowane na Stronie internetowej IBP 2023 w formie prezentacji projektowych.

§ 6

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich zgłoszeń, nie później jednak niż do 16 sierpnia 2022 roku.

Rozdział 5

Głosowanie mieszkańców

§ 7

1. Projekty spełniające wymogi formalne poddane będą głosowaniu o charakterze powszechnym.

2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec gminy.

3. Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie od 29 sierpnia do 18 września 2022 roku.

4. Głosowanie odbędzie się w dwóch formach:

a) za pomocą formularza online zamieszczonego na Stronie internetowej IBP 2023,

b) w punktach konsultacyjnych.

5. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może wskazać dowolną liczbę projektów, pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy łącznego limitu środków przeznaczonych na IBP 2023.

6. Obliczenie wyników głosowania odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

7. Obliczenie wyników polegało będzie na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

8. Za wybrane do zrealizowania w IBP 2023, uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

9. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na Stronie internetowej IBP 2023. 

10. W przypadku, gdy kwota środków przeznaczonych na realizację IBP nie została wyczerpana, a jednocześnie pozostałe w puli środki nie pozwalają na realizację w całości kolejnego projektu z listy Gmina Izabelin ma prawo:

1) dopuścić do realizacji kolejny projekt w części (do kwoty wyczerpującej limit środków przeznaczonych na IBP 2023),

2) jeśli projekt, który otrzymał wyższą liczbę głosów jest niepodzielny - dopuścić do realizacji kolejny projekt z listy mieszczący się w limicie środków IBP 2023.

11. Jeśli dwa lub więcej projektów uzyskają równą liczbę głosów, o pierwszeństwie na liście projektów decyduje liczba podpisów poparcia dla projektu zebrana na etapie zgłaszania projektów.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 8.

Harmonogram działań w ramach IBP 2023 określa załącznik nr 3 do Regulaminu.